Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Kateřina Gazurková, se sídlem Františka Hajdy 1226/2, Ostrava, 700 30, identifikační číslo: 03226093, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ v Ostravě, (dále jen „prodávající“) a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bijouxdemode.cz (dále jen „webová stránka“).

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do pěti dnů od doručení objednávky.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícím se sídlem v zahraničí.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem v českých korunách na účet prodávajícího č. 2301378778/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li s kupujícím sjednáno jinak.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží je odesláno neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá při převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Nejedná-li se o případ výše uvedený či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit poštou na adresu, která je sídlem prodávajícího, nebo e-mailem na adresu bijoux.de.mode@email.cz.

Nevyzvednutí objednaného zboží není považováno za odstoupení od kupní smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, byla-li součástí plnění, a to nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přeprava a dodání zboží

Jednotlivé druhy dopravy zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě nevyzvednutí zásilky na dobírku si prodejce vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s odesláním zásilky. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo další zásilku na dobírku kupujícímu již nezasílat.

V případě nevyzvednutí zásilky při platbě převodem prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku sníženou o náklady vynaložené na odeslání zásilky. Po dohodě s kupujícím prodávající opětovně zašle objednávku, kterou kupující nevyzvedl, pouze za předpokladu, že kupující uhradí dodatečné náklady na opětovné zaslání objednávky.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud se prokáže, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci objednávky a nebudou použity k jiným účelům.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Pro souhlas se zasíláním novinek e-mailem od prodávajícího, nebo nabídek našich partnerů slouží samostatný formulář. Prodávající nikdy nezasílá novinky e-mailem a osobní údaje kupujícího nejsou předávány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty bijoux.de.mode@email.cz, telefonní číslo +420 733 192 589.

 

Platnost obchodních podmínek od 18.05.2018.